Miras Hukuku

Partem Hukuk > Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, miras bırakanın ölümü ile sona ermeyen hak ve borçlara ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır.

MİRAS HUKUKU AVUKATLIĞI

Miras hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu üçüncü kitabında miras hukuku 495 ile 683.maddeler arasında düzenlenmiştir. Kişinin ölümü ile geride bıraktığı malvarlığının mirasçılara intikali ve paylaşımı gibi uyuşmazlıkların çeşitli davalara konu olduğu tartışmasızdır. Örneğin mirasçılık belgesi istemi, mirastan mal kaçırmak- muris muvazaası, tenkis, mirasta denkleştirme, mirasta hak ediş, ölüme bağlı tasarrufların iptali, vasiyetin yerine getirilmesi, mirasın reddi, mirastan yoksunluk, mirastan çıkarma gibi çekişmeler oldukça yoğundur. En çok gördüğümüz miras davası izale-i şuyu dediğimiz ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Tereke üzerinde hak sahibi bulunan birden fazla mirasçının bulunması durumunda kural olarak mirasçılar, tereke üzerinde elbirliği mülkiyet hükümleri uyarınca hak sahibi olmaktadır. Ne var ki TMK m. 644 hükmü bu kural bakımından istisna öngörmektedir. Söz konusu hükme göre, mirasçılardan her biri tereke üzerindeki elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesini isteyebilir. Bu takdirde, mirasçılar tarafından süresi içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürebilir.Aksi halde veya paylaşma davası açılmadıkça sulh hukuk hâkimi elbirliği mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verir.

Partem hukuk olarak hakkınız olan mirasa en kısa sürede ulaşmanız için alanında uzman miras hukuku avukatlarımız ile sizlerin yanında olmaktayız.